Bilsatser: Få oversikt og reduser bilkostnadene med kjørebok

Oppdaterte bilsatser finner du her. Minner om at bilhold kan være en vesentlig kostnad for en liten bedrift. Oversikt og kunnskap om regelverket kan bidra til at det blir rimeligere.

Kjørebok 2023 – ny, mer praktisk og enda bedre

 • Trykt hefte i A5-format
 • med skjemaer for hver måned i 2023 – utvidet med flere linjer og utregningsplass for andre utgifter (bompenger, parkering, ferje).
 • Passer perfekt i hanskerommet.

NB! Bruker du bil som eies eller leases av arbeidsgiver, skal fordelen normalt regnes som lønnsinntekt og du skal betale skatt av fordelen.

Her kan du bestille Risangers KJØREBOK 2023

Kjørebok 2022

Forside Risangers kjørebok 2022 i forbindelse med bilsatser.
 • Trykt hefte i A5-format
 • med skjemaer for hver måned i 2022.
 • Passer perfekt i hanskerommet.

NB! Bruker du bil som eies eller leases av arbeidsgiver, skal fordelen normalt regnes som lønnsinntekt og du skal betale skatt av fordelen.

Her kan du bestille Risangers KJØREBOK 2022

Bilsatser – her er en oversikt

Satser og beløp blir oppdatert så snart de er bestemt.

Firmabil 2023

Kommer.

Firmabil 2022

Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes i 2022 til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 329 600 og 20 prosent av overskytende listepris.

Grunnlaget ved beregningen er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny.

MERK! Fra og med inntektsåret 2022 er særbestemmelsene for elbil opphevet. (Se mer om elbil nedenfor.)

For øvrig gjelder at for:

 • biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller
 • skattytere som dokumenterer at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret

blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 75 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 56,25 prosent av bilens listepris som ny.

Firmabil 2021

Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes i 2021 til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 325 500 og 20 prosent av overskytende listepris.

Grunnlaget ved beregningen er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men for:

 • biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller
 • skattytere som dokumenterer at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret

blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 75 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 56,25 prosent av bilens listepris som ny.

Elbil 2021 og 2022

For elbil blir det ved utregningen i 2021 tatt utgangspunkt i 60 prosent av bilens listepris som ny.

I 2022 tar en utgangspunkt i 80 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og elbil, blir det ved utregningen for 2021 tatt utgangspunkt i 45 prosent av bilens listepris som ny. For 2022 er prosentsatsen 60 prosent.

Ved kombinasjon av elbil og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen i 2021 tatt utgangspunkt i 60 prosent av bilens listepris som ny. For 2022 er prosentsatsen 56,25 prosent av bilens listepris som ny (ut fra opplysninger innhentet på Skatteetaten.no desember 2021).

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Bilsatser (skattefri km-godtgjørelse) 2021 – 2022

Arbeidsgiver kan utbetale skattefri kilometergodtgjørelse til arbeidstaker for yrkeskjøring med privatbil. Slike skattefrie bilsatser er lavere enn de ordinære satsene for bilgodtgjørelse i statens regulativ.

 2021 og 2022Sats
2021: Skattefri sats per kilometer uansett kjørelengdekr 3,50
2022: Skattefri sats per kilometer uansett kjørelengdekr 3,50

Skattefri sats gjelder også ved bruk av elbil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø, samt for kjøring i utlandet.

Den bilgodtgjørelse som overstiger disse satsene er skattepliktig inntekt for bileieren.

Det var i statsbudsjettet for 2016 at regjeringspartiene besluttet å skattlegge deler av denne godtgjørelsen. Det medførte ekstra arbeid for arbeidsgiverne å trekke skatt av deler av bilgodtgjørelsen, og arbeidstakernes dekning av egne utgifter ved bruk av egen bil i jobb ble redusert på grunn av beskatningen.

Bilsatser – bilgodtgjørelse etter statens regulativ

Det vanlige er at arbeidstakere har avtale med arbeidsgiveren om å få godtgjørelse etter statens regulativ når de bruker sin egen bil ved jobbreiser. I 2021 er denne satsen på 4,03 kroner per kilometer. Dette betyr at arbeidstakeren må skatte av 53 øre per kilometer hvis denne satsen brukes.

Bilgodtgjørelse 2021-2022

I 2021 og 2022 er bilgodtgjørelse opptil 3,50 kroner per kilometer skattefri for lønns- eller oppdragstakers yrkeskjøring med egen privatbil. Dette gjelder uansett kjørelengde.

Statens sats for 2021 og 2022 på på 4,03 kroner per kilometer. Dermed må mottakeren skatte av 53 øre per kilometer ved bruk av statens sats.

Skattefrie satser for passasjer, tilhenger osv

Satsene for skattefrie tillegg for passasjer, bruk av tilhenger osv og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen.

Bilsatser – firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen

Fordelen blir på forskuddsstadiet fastsatt til kr 59.000 for inntektsåret 2022 (58.000 kr for 2021) dersom firmabilordningen har vart hele året. Dette gjelder både hvor standardfordelen basert på listepris blir for høy eller for lav.

Fordel ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene

Regelverket for fordel ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene gjelder for visse typer kjøretøy, nærmere bestemt:

 • lastebiler med totalvekt på 7.500 kg eller mer og busser med mer enn 15 passasjerplasser.
 • biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn arbeidsreise.
 • biler som er registrert for ni passasjerer eller mer såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise og ikke brukes privat utover arbeidsreise.

Har overtatt oppdatering av kjøreboka

Paal Stavrum har overtatt oppdatering av kjøreboka etter Otto Risanger.

Han har samarbeidet med Otto i mange år, og har fra og med 2020 også overtatt ansvaret for oppdatering og utgivelse av DrivBedre-pakken med e-bøker om skatt og økonomi for norske småbedrifter.

Paal står også bak e-læringstjenesten Miniforetak.no og er medforfatter av boka «Fra gründeridé til suksess» (Fagbokforlaget, 2018).