Sykepenger og trygd i småbedriften 2023

209 kr Avgiftsfritt

Her er oversikten som skulle gi det komplette bildet om reglene for sykepenger og trygd, både for den som er ansatt i eget selskap og for den som er selvstendig næringsdrivende.

 

Kategori:

Beskrivelse

MERK! Gå hit hvis du vil kjøpe hele DrivBedre-pakken til svært gunstig pris.

Det er viktig at den som driver for seg selv har oversikt over hvilke trygderettigheter som kan bli aktuelle ved sykdom, svangerskap, arbeidsløshet eller skade. Oppdatert med de siste nyhetene.

MERK! Alle ebøkene leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best.

I denne eboka finner du oversikten som skulle gi det komplette bildet om sykepenger og trygd, både for den som er ansatt i eget AS eller lignende, og for den som er selvstendig næringsdrivende. Det er viktig å kjenne de gjeldende kravene. Ikke minst viktig er kanskje tipsene om hvilke tiltak man bør gjennomføre – før det blir aktuelt å kreve trygdeytelser.

Oversikt over innholdet

Sykdom

 • Hovedreglene om sykepenger: Arbeidstakere, lønnsfrilansere, næringsdrivende
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Avventende sykmelding
 • Raskere tilbake
 • Tettere oppfølging og strenge sanksjoner ved sykmelding av arbeidstakere
 • Gradert (delvis) sykmelding
 • Sykepengegrunnlaget
 • Feriepenger av sykepenger
 • Sykepenger til næringsdrivende
 • Dokumentasjon av arbeidsuførheten: Næringsdrivende
 • Sykepenger til frilanser med lønnshonorar
 • Dokumentasjon av arbeidsuførheten: Frilanser
 • Kombinerte inntekter: Arbeidstaker, frilanser, næringsdrivende
 • Sykepenger til arbeidstaker/ansatt i eget AS
 • Sykepenger hvor lenge?
 • Arbeidsgiverforsikring mot ansvar for sykepengebetaling
 • Egenmelding for arbeidstakere
 • Opphold i institusjon
 • Mer om sykepengereglene
 • Helseforsikring

Svangerskap, fødsel og adopsjon

 • Svangerskapspenger
 • Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon
 • Kontantstøtte
 • Omsorgspenger syke barn: Næringsdrivende, frilansere

Dagpenger ved arbeidsløshet

 • Dagpenger til frilansere og ansatte
 • Ikke dagpenger til næringsdrivende
 • Dagpenger når arbeidsløse starter firma
 • Dagpenger under permitteringer

Yrkesskade

 • Yrkesskadeforsikring
 • Ytelser ved yrkesskade
 • Sykepenger ved yrkesskade